8.Jauniešu Saeimas pieņemtās deklarācijas

 

Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs, un tās tiek nodotas visām 12.Saeimas komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par latviskās identitātes stiprināšanu Latvijā un pasaulē

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) mūsu valsts nākotnes garants ir spēcīgas sabiedrību vienojošas piederības sajūtas Latvijai apzināšanās un saglabāšana, spēcinot to mūsdienu globalizācijas apstākļos un novērtējot piederību eiropeiskajai identitātei;

2) jaunieši ir latviskās identitātes veidotāji, nesēji, glabātāji un vēstītāji citām tautām un citām valstīm;

3) mēs, Eiropas jaunieši, visi kopīgi esam atbildīgi arī par to, kāda būs Eiropas nākotne;

4) jāsekmē sadarbība un jāstiprina saites starp reģioniem, laukiem un pilsētām, kā arī ar tautiešiem ārvalstīs;

5) būtu nepieciešams attīstīt un popularizēt latviešu kultūras apguvi, citstarp izzinot seno tautasdziesmu krājumus, senvārdu nozīmi un lietojumu, kā arī citus Latvijas kultūru raksturojošos elementus;

6) lai mūsdienu globālajā pasaulē neizzustu latviešu valoda, ir jāattīsta tās lietojums tehnoloģiju jomā, rodot arvien jaunus risinājumus;

7) lai sabiedrība un it īpaši jaunieši sekmīgāk iesaistītos Latvijas nākotnes veidošanā, nepieciešams vairāk popularizēt jauniešiem paredzētus politiskus un attīstošus pasākumus, tajā skaitā konferences, lekcijas mācību iestādēs un debates par dažādiem politiskajiem, ekonomiskajiem un kultūras jautājumiem;

8) lai Latvijas jaunieši bagātinātu un attīstītu savas zināšanas un pieredzi, viņiem jāveido ciešāka sadarbība ar ārvalstu jauniešiem;

9) visiem Latvijas jauniešiem ir jābūt pieejamai kvalitatīvai izglītībai neatkarīgi no dzīvesvietas un ģimenes labklājības, jo izglītoti un pašpārliecināti jaunieši nodrošina piederības sajūtas Latvijai veidošanos;

10) jauniešiem aktīvi un mērķtiecīgi jāiesaistās darbībā, kas vērsta uz iepriekš minēto mērķu sasniegšanu.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

8.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018. gada 13. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA

par jauniešu kritiskās domāšanas veicināšanu mediju vidē

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj,ka:

1)  jaunieši ar augstu medijpratību spēj orientēties daudzveidīgajā mediju vidē, kā arī meklēt un analizēt informāciju, kritiski izvērtēt dažādus medijus un to saturu un piedalīties mediju satura veidošanā;

2) jāattīsta medijpratības apguve skolās īstenojamo izglītības programmu ietvaros un praktiskās nodarbībās jauniešiem, lai veicinātu to, ka bērni un jaunieši pozitīvi, droši un efektīvi izmanto medijus mācību procesā un brīvajā laikā;

3) jāuzlabo prasmes un iemaņas atpazīt internetā viltus ziņas, jāveido akcijas, reklāmas, sabiedriskās vietās jāizvieto izkārtnes, kas informē par nepatiesu ziņu izplatīšanos interneta vidē, par to, kā tās atšķirt un kā no tām izvairīties;

4) jāsekmē izpratne par mediju un sociālo portālu biznesa principiem un reklāmas nozīmi to darbībā;

5) jāinformē jaunieši par privātuma politiku un to, ka personiskās informācijas lietošanai un izplatīšanai internetā jābūt pārdomātai un drošai;

6) jāaicina ģimenēs diskutēt par viltus ziņām un personiskās informācijas izplatīšanu interneta vidē;

7) jāinformē sabiedrība par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību tuvākajā pagasta pārvaldē un jāsekmē izpratne par šo pakalpojumu sniegšanas sistēmu. Klientu apkalpošana pagasta pārvaldē jānodrošina ar esošajiem resursiem.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018. gada 13. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

DEKLARĀCIJA

par jauniešu iesaisti valsts attīstīšanā 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) tikai vispusīgi izglītoti un uzņēmīgi jaunieši varēs nodrošināt valsts attīstību, tādējādi vispārējās izglītības saturā jāiekļauj izglītojoši pasākumi, kas veicinātu jauniešu zināšanas par politiku, likumu un lēmumu pieņemšanu;

2) ikvienam jaunietim jārada iespēja iesaistīties kultūras un sociālos pasākumos;

3) jāveicina jauniešu nodarbinātība, spēja adaptēties, būt elastīgiem, izvēloties profesiju, kā arī jāmotivē darba devēji aktīvāk iesaistīties jauniešu nodarbinātības, tajā skaitā vasaras nodarbinātības, programmās;

4) jāpalielina no valsts budžeta līdzekļiem finansēto studējošo vietu skaits Latvijas augstskolās.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018. gada 13. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA

 ___________________________________________________________________________________________________________________________

 

DEKLARĀCIJA 

par vispusīgi izglītotiem jauniešiem

 

Apzinoties, ka vispusīgi izglītots jaunietis ir nākotnes pamats, Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka nepieciešams:

1) ieviest mūsdienīgu vispārējās izglītības saturu un tādu pieeju mācīšanai, lai jaunieši apgūtu dzīvei svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes, kas viņiem palīdzēs risināt problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās, kā arī ieviest jaunus mācību materiālus, tos latviskojot un padarot mūsdienu Latvijas jauniešiem aktuālus;

2) nodrošināt efektīvu pedagogu profesionālo pilnveidi mūsdienīga izglītības satura pasniegšanai;

3) piedāvāt neformālās izglītības programmas atbilstoši jauniešu interesēm un pieprasījumam;

4) pilnveidot kvalitatīvas mūžizglītības sistēmu, kas nodrošinātu ilgtspējīgu kompetenču apguvi plašā darbību jomā strauji mainīgajā pasaulē, pilsoniskai līdzdalībai un personības izaugsmei;

5) veicināt dziļāku izpratni par politiskajiem procesiem sabiedrībā un sekmēt jauniešu līdzdalību tajos, izveidojot katrā pašvaldībā jauniešu domi vai konsultatīvo padomi;

6) pilnveidot atbalsta sistēmu bērniem ar īpašām vajadzībām, ja nepieciešams, profesionālās izglītības iestādēs nodrošināt surdotulkus un speciālās izglītības programmas nedzirdīgajiem jauniešiem;

7) nodrošināt skolēniem iespēju izmantot sabiedrisko transportu visā Latvijā bez maksas.

 

Saeimas priekšsēdētāja                                                                     

I. Mūrniece

 

8. Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2018. gada 13. aprīlī

 

PIEŅEMTĀ DEKLARĀCIJA