8. Jauniešu Saeimas nolikums

8.Jauniešu Saeimas nolikums

I.Vispārīgie noteikumi

 

1. Jauniešu Saeima (preču zīme Nr. M 65285) ir projekts, kura ietvaros 100 jauniešiem no visas Latvijas tiek dota iespēja 2018.gada 13.aprīlī kļūt par Jauniešu Saeimas deputātiem, kandidējot ar savu ideju un caur savu pieredzi iegūstot izpratni par parlamenta darbu un likumdošanas procesu.

2. Projekta “Jauniešu Saeima” rīkotājs ir Latvijas Republikas Saeima (turpmāk – Organizators) (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811).

3. Jauniešu Saeima sanāk reizi gadā Saeimas namā Rīgā un darbojas vienu dienu.

4. Bijušo 8.Jauniešu Saeimas deputātu individuālas vai kolektīvas aktivitātes, kas veiktas pēc 2018.gada 13.aprīļa, nav uzskatāmas par projekta “Jauniešu Saeima” sastāvdaļu.

5. Jauniešu Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai ir izveidota vēlēšanu platforma – mājaslapa www.jauniesusaeima.lv (turpmāk – Mājaslapa), kur notiek kandidātu reģistrācija un balsošana par viņu idejām.

6. Mājaslapas administrators ir Organizators.

7. Lai kļūtu par Jauniešu Saeimas deputāta kandidātu (turpmāk – Kandidāts), jaunietis reģistrē savu profilu Мājaslapā atbilstoši šā nolikuma (turpmāk – Nolikums) III.nodaļā norādītajai kārtībai. Reģistrējot savu profilu, jaunietis apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikumu un piekrīt tajā izvirzītajām prasībām un noteikumiem.

8. Jaunietim, kurš vēl nav pilngadīgs, ir pienākums vismaz vienu no vecākiem vai aizbildni informēt par savu dalību Jauniešu Saeimā, kā arī iepazīstināt ar Nolikumu. Lai nepilngadīgā Kandidāta profils tiktu publicēts Mājaslapā, ir jāiesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstīts apliecinājums jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā (sk. 1.pielikumu). Apliecinājumu vecāks vai aizbildnis var iesniegt:

   1) elektroniski, izmantojot platformu www.latvija.lv,

   2) elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un nosūtot to uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv,

   3) personīgi Saeimas Apmeklētāju un informācijas centrā (adrese: Jēkaba iela 16, Rīga, ieeja no Trokšņu ielas), uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai identifikācijas karte),

   4) nosūtot to pa pastu (adrese: Jēkaba iela 11, Rīga, LV-1811), ja vecāka vai aizbildņa paraksta īstumu ir apliecinājis zvērināts notārs (bāriņtiesa) vai tās izglītības iestādes administrācija, kurā jaunietis mācās.

9. Saskaņā ar Civillikuma 177.pantu vecākam vai aizbildnim ir tiesības, nekaitējot bērna tiesībām un nodrošinot to īstenošanu, jebkurā brīdī pieprasīt, lai tiek pārtraukta nepilngadīgā jaunieša dalība Jauniešu Saeimas vēlēšanās vai Jauniešu Saeimā un ar to saistīto personas datu apstrāde.

10. Nolikumā neregulētus jautājumus risina atbilstoši normatīvajiem aktiem, Organizatora lēmumiem un tiesību principiem.

11. Organizators patur sev tiesības bez brīdinājuma izdzēst Kandidāta profilu, ja tajā pārkāpti Nolikuma noteikumi vai to prasa normatīvie akti par fiziskās personas datu apstrādi.

 

II.Vēlēšanu apgabali

12. Jauniešu Saeimas vēlēšanām Latvija sadalāma piecos vēlēšanu apgabalos – Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme un Zemgale.

13. Rīgas vēlēšanu apgabalā ietilpst Rīgas pilsēta.

14. Vidzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Ādažu, Alojas, Alūksnes, Amatas, Apes, Babītes, Baldones, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Cesvaines, Ērgļu, Garkalnes, Gulbenes, Ikšķiles, Inčukalna, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Krimuldas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Līgatnes, Limbažu, Lubānas, Madonas, Mālpils, Mārupes, Mazsalacas, Naukšēnu, Ogres, Olaines, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Smiltenes, Stopiņu, Strenču, Valkas, Varakļānu, Vecpiebalgas novadi, Jūrmalas pilsēta un Valmieras pilsēta.

15. Latgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu, Zilupes novadi, Daugavpils pilsēta un Rēzeknes pilsēta.

16. Kurzemes vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizputes, Alsungas, Brocēnu, Dundagas, Durbes, Grobiņas, Kuldīgas, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Priekules, Rojas, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Vaiņodes, Ventspils novadi, Liepājas pilsēta un Ventspils pilsēta.

17. Zemgales vēlēšanu apgabalā ietilpst Aizkraukles, Aknīstes, Auces, Bauskas, Dobeles, Engures, Iecavas, Jaunjelgavas, Jaunpils, Jēkabpils, Jelgavas, Kandavas, Kokneses, Krustpils, Neretas, Ozolnieku, Pļaviņu, Rundāles, Salas, Skrīveru, Tērvetes, Tukuma, Vecumnieku, Viesītes novadi, Jelgavas pilsēta un Jēkabpils pilsēta.

18. No katra vēlēšanu apgabala ievēlējamo Kandidātu skaits nav ierobežots.

19. Deputātu mandātu sadalījums pa apgabaliem nosakāms, ņemot vērā Centrālās vēlēšanu komisijas noteikto vēlēšanu apgabalā ievēlējamo deputātu skaitu proporcionāli vēlēšanu apgabala vēlētāju skaitam Latvijas Republikas 12.Saeimas vēlēšanās. Jauniešu Saeimā iekļūst 32 Kandidāti ar lielāko saņemto balsu skaitu no Rīgas vēlēšanu apgabala, 26 – no Vidzemes, 15 – no Latgales, 14 – no Zemgales un 13 – no Kurzemes vēlēšanu apgabala.

 

III.Tiesības kandidēt

20. Tiesības kandidēt ir ikvienam Latvijas Republikā pastāvīgi dzīvojošam jaunietim, kas līdz 2018.gada 23.februārim (ieskaitot) sasniedzis vismaz 15 gadu vecumu, bet 2018.gada 13.aprīlī nav vecāks par 20 gadiem (ieskaitot). Jaunieši, kas vēl nav pilngadīgi, iesniedz Organizatoram vecāka vai aizbildņa parakstītu apliecinājumu jaunieša dalībai Jauniešu Saeimā atbilstoši Nolikuma 8.punktam (sk. 1.pielikumu).

21. Kandidātu reģistrācija notiek Mājaslapā, izmantojot sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole). Organizators dzēš Kandidāta profilu Mājaslapā, liedzot iespēju atkārtoti reģistrēties, ja Kandidāts apzināti reģistrējies Mājaslapā vienlaikus no abiem sociālajiem tīkliem.

22. Katrs Kandidāts kandidē individuāli, reģistrējot ideju, ko vēlas pārstāvēt Jauniešu Saeimā. Turklāt Kandidāts var iesniegt vienu priekšlikumu vienam no 8. Jauniešu Saeimas deklarāciju projektiem, kas formulēts atbilstoši vadlīnijām (sk. 2.pielikumu). Deklarāciju projektus izstrādā Organizators, par pamatu ņemot sabiedrībai un īpaši jauniešiem aktuālus tematus.

23. Kandidāta profilā Mājaslapā norādāms Kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija un apdzīvotā vieta, izglītības iestāde, dzimšanas datums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese.

24. Kandidātiem ir aizliegts norādīt nepatiesu informāciju, savos profilos Mājaslapā ievietot nepieklājīga satura tekstu vai vizuālos materiālus, kā arī materiālus, kas aicina uz destruktīvu uzvedību, vai informāciju, kas ir pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai vispārpieņemtajām morāles un ētikas normām. Minētās normas pārkāpuma gadījumā jaunieša profils var tikt dzēsts un jaunietim var tikt liegta dalība Jauniešu Saeimā.

25. Kandidāts savu kandidatūru Jauniešu Saeimas vēlēšanās var atsaukt, izdzēšot savu profilu no Mājaslapas. Tādā gadījumā Kandidāta dati automātiski tiek dzēsti pēc divām dienām.

 

IV.Tiesības vēlēt

26. Tiesības vēlēt ir visiem, kuri reģistrējušies sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com mājaslapā. Balsošana notiek, izmantojot sociālā tīkla www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pasi (lietotājvārds un parole), bez vecuma ierobežojumiem.


V.Vēlēšanu kārtība

27. Kandidāti tiek reģistrēti Mājaslapā no 2018.gada 23.februāra pulksten 00.00 līdz 2018.gada 27.martam pulksten 23.59. Organizators Kandidāta profilu un tajā ievietoto ideju publicē Mājaslapā tikai pēc tam, kad profils ir pārbaudīts un, ja jaunietis vēl nav pilngadīgs, ir saņemts 1.pielikumā minētais apliecinājums.

28. Vēlētāji ar Kandidātu idejām var iepazīties Mājaslapā.

29. Jauniešu Saeimas vēlēšanas un balsošana par Kandidātu iesniegtajām idejām notiek no 2018.gada 2.marta pulksten 00.00 līdz 2018.gada 27.martam pulksten 23.59.

30. Balsošana ir aizklāta. Katra vēlētāja balsojums ir redzams viņam pašam, autorizējoties ar sociālā tīkla www.draugiem.lv vai www.facebook.com pasi. Kopējais par katru Kandidātu nodoto balsu skaits ir publiski redzams – atainots Mājaslapā.

31. Vēlēšanu laikā Kandidāti paši var rīkot vēlēšanu kampaņu, piemēram, sociālajos tīklos, savā izglītības iestādē, jaunatnes organizācijā, pašvaldībā, ievērojot normatīvos aktus un vispārpieņemtās morāles un ētikas normas.

32. Katrs vēlētājs, kas identificēts pēc sociālā tīkla www.draugiem.lv un/vai www.facebook.com pases, var nodot vienu balsi par paša izraudzīto Kandidātu, bet savu izvēli vēlēšanu laikā drīkst mainīt, pārceļot savu balsi no viena Kandidāta pie cita. Balss tiks tam Kandidātam, pie kura idejas tā būs fiksēta 2018.gada 25.martā pulksten 23.59.

33. Vēlētājam ir tiesības vēlēt par Kandidātu no jebkura vēlēšanu apgabala.

34. Sūdzības par vēlēšanu norisi Kandidāti un vēlētāji iesniedz Organizatoram, izmantojot e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv. Sūdzības izskata Mājaslapas administratora pilnvarots darbinieks.

 

VI.Vēlēšanu rezultāti

35. Jauniešu Saeima sastāv no 100 deputātiem, kurus izraugās, ņemot vērā balsošanas rezultātus apgabalos.

36. Galīgos vēlēšanu rezultātus publicē Mājaslapā nekavējoties pēc to noteikšanas, bet ne vēlāk kā 2018.gada 28.martā. Tāpat Mājaslapā publicē informāciju par visām vēlēšanu rezultātu izmaiņām, kas var rasties saskaņā ar Nolikumu.

37. Ja vairāki Kandidāti no viena vēlēšanu apgabala saņēmuši vienādu balsu skaitu, Jauniešu Saeimā iekļūst tas Kandidāts, kurš vēlēšanām reģistrējies agrāk.

38. Ievēlētie Kandidāti pēc Organizatora pieprasījuma līdz 2018.gada 3.aprīlim apstiprina savu dalību 8.Jauniešu Saeimā, nosūtot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv apstiprinājumu par dalību un norādot savu personas kodu.

39. Ja tiek konstatēts, ka kāds no Jauniešu Saeimā ievēlētajiem deputātiem sniedzis nepatiesu informāciju vai ievēlēts, pārkāpjot Nolikuma prasības, Jauniešu Saeimā iekļūst nākamais Kandidāts ar lielāko balsu skaitu no tā paša vēlēšanu apgabala.

40. Ja ievēlētais Jauniešu Saeimas deputāts atteicies piedalīties vai Organizators tam liedzis piedalīties Jauniešu Saeimā saskaņā ar Nolikumu, viņa vietā stājas nākamais no tā paša vēlēšanu apgabala kandidējušais jaunietis ar nākamo lielāko balsu skaitu.

41. Ja kādā vēlēšanu apgabalā reģistrējas mazāk Kandidātu par tajā pieejamo mandātu skaitu, tad Jauniešu Saeimā iekļūst Kandidāti no citiem vēlēšanu apgabaliem ar nākamo lielāko balsu skaitu.

 

VII.Jauniešu Saeimas struktūra

42. Jauniešu Saeimas sastāvā ir 100 Jauniešu Saeimas deputāti, tostarp Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi, komisiju līdzpriekšsēdētāji un balsu skaitītāji, kas izraudzīti no 100 ievēlēto deputātu vidus, ņemot vērā vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

43. Jauniešu Saeimas deputāta pilnvaras iegūst Kandidāts, kurš izpildījis visas Nolikuma prasības un dod šādu solījumu: “Es, uzņemoties 8.Jauniešu Saeimas deputāta amata pienākumus, svinīgi solu tos pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Apliecinu, ka esmu ievēlēts 8.Jauniešu Saeimā, lai darbotos tās deputāta mandāta ietvaros un īstenotu savas pilnvaras saskaņā ar projekta Nolikumu.”

44. Jauniešu Saeimas Prezidiju veido četri vēlēšanās visvairāk balsu ieguvušie Jauniešu Saeimas deputāti.

45. Jauniešu Saeimas komisiju līdzpriekšsēdētāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas otrajā vietā.

46. Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji ir četri Jauniešu Saeimas deputāti, kuri pēc vēlēšanās iegūto balsu skaita ierindojas trešajā vietā.

47. Jauniešu Saeimas deputāti darbojas četrās nozaru komisijās. Lai noteiktu, kurā komisijā katrs Jauniešu Saeimas deputāts darbojas, ņem vērā attiecīgā Kandidāta norādi uz prioritāri izraudzīto komisiju un vēlēšanās iegūto balsu skaitu.

 

VIII.Jauniešu Saeimas darba kārtība un pasākuma norise

48. Darbība Jauniešu Saeimā ir pietuvināta reālajam Saeimas darbam – likumu izstrādes procesam Saeimas komisijās un sēdēs.

49. Jaunievēlētā Jauniešu Saeima sanāk 2018.gada 13.aprīlī Latvijas Republikas Saeimas namā Rīgā.

50. Jauniešu Saeimas deputāti ievēro tās pašas ētikas normas, ko ievēro Saeimas deputāti. Tās noteiktas Saeimas deputātu ētikas kodeksā, ar kuru var iepazīties Saeimas mājaslapā.

51. Jauniešu Saeimas sēdes atklāj un vada Saeimas priekšsēdētāja (turpmāk – Sēdes vadītāja).

52. Jauniešu Saeimas pirmā sēde notiek saskaņā ar darba kārtību, kas tiek izsniegta Jauniešu Saeimas deputātiem 2018.gada 13.aprīlī reģistrējoties. Darba kārtība nav grozāma.

53. Sēdes vadītāja aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekli, kurš vēlēšanās ieguvis visvairāk balsu, nosaukt visus 8. Jauniešu Saeimā ievēlētos un uz sēdi ieradušos Jauniešu Saeimas deputātus alfabēta secībā, kā arī nolasīt svinīgo solījumu visu Jauniešu Saeimas deputātu vārdā un katru Jauniešu Saeimas deputātu apstiprināt to ar savu parakstu individuālajā solījuma tekstā.

54. Sēdes vadītāja aicina balsu skaitītājus veikt tiem uzticētos pienākumus – saskaitīt balsis, apkopot rezultātus un nodot tos sekretariātam.

55. Sēdes vadītāja nolasa 8.Jauniešu Saeimā ievēlēto un uz sēdi ieradušos deputātu sarakstu alfabēta secībā un aicina apstiprināt deputātu mandātus ar balsojumu.

56. Sēdes vadītāja aicina Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus ieņemt vietu Sēžu zālē un veikt tiem uzticētos pienākumus.

57. Sēdes vadītāja nosauc katras nozares komisijas sastāvā iekļaujamos Jauniešu Saeimas deputātus, informē par attiecīgās komisijas līdzpriekšsēdētāju un aicina apstiprināt katras komisijas sastāvu ar balsojumu.

58. Pirms Sēdes vadītāja aicina nodot četrus deklarāciju projektus nozaru komisijām, tie tiek izskatīti pirmajā lasījumā un par katru no tiem notiek balsošana, bet pirms balsošanas var notikt debates par katra deklarācijas projekta nodošanu komisijai – tādā gadījumā Sēdes vadītāja aicina vienu Jauniešu Saeimas deputātu runāt “par” un vienu “pret” attiecīgo projektu. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes.

59. Noslēdzot Jauniešu Saeimas pirmo sēdi, Sēdes vadītāja nolasa paziņojumus, aicina Jauniešu Saeimas deputātus doties uz nozaru komisiju telpām un sasauc Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi, kura notiek pēc nozaru komisiju sēdēm.

60. Jauniešu Saeimas deputātu darbu Jauniešu Saeimas nozaru komisijās vada attiecīgo Saeimas komisiju priekšsēdētāji vai to deleģēti pārstāvji – Saeimas deputāti, kā arī izvirzītie komisiju līdzpriekšsēdētāji – referenti (turpmāk – Referents).

61. Katra nozares komisija izskata vienu deklarācijas projektu. Izskatījusi iesniegtos un priekšlikumu tabulā apkopotos priekšlikumus, komisija par katru no tiem pieņem atzinumu – atbalstīt, daļēji atbalstīt vai neatbalstīt. Komisijas sēdes laikā Jauniešu Saeimas deputāti var sagatavot komisijas priekšlikumus un virzīt tos izskatīšanai Jauniešu Saeimas otrajā sēdē.

62. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Sēdes vadītāja, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija sēdes darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas otrās sēdes sasaukšana, tās darba kārtības apstiprināšana un citi jautājumi.

63. Jauniešu Saeimas otrajā sēdē izskata visus Jauniešu Saeimas nozaru komisijās izskatītos deklarāciju projektus un par tiem iesniegtos priekšlikumus otrajā, galīgajā lasījumā.

64. Katras atbildīgās komisijas Referents sniedz ziņojumu par attiecīgo deklarācijas projektu. Pēc tam uzsākamas debates par attiecīgajam deklarācijas projektam iesniegtajiem priekšlikumiem. Debatēs runātāji izsakās pieteikšanās secībā. Runas laiks katram – ne vairāk kā trīs minūtes, taču Sēdes vadītāja var runas laiku saīsināt, par to iepriekš informējot Jauniešu Saeimas deputātus.

65. Pēc visu deklarācijām iesniegto priekšlikumu izskatīšanas notiek balsošana par katra deklarācijas projekta pieņemšanu otrajā, galīgajā lasījumā.

66. Jauniešu Saeimā pieņemtajām deklarācijām ir rekomendējošs raksturs, un tās tiek nodotas visām 12.Saeimas komisijām, visām Saeimas frakcijām un pie frakcijām nepiederošiem deputātiem, lai visi deputāti varētu iepazīties ar deklarāciju saturu un apsvērt iespēju tajās paustās idejas aktualizēt Saeimas darbā.

 

IX.Personas datu apstrāde

67. 8.Jauniešu Saeimas dalībnieku personas datu pārzinis ir Saeimas Administrācija, kas deleģē Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja pilnvarotiem darbiniekiem (datu apstrādātājiem) tiesības apstrādāt jauniešu sniegtos personu datus.

68. Datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jauniešiem iespēju kandidēt 8.Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

69. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” (Kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, pārstāvētais vēlēšanu apgabals, administratīvā teritorija, apdzīvotā vieta un izglītības iestāde), ir pieejama visiem Mājaslapas lietotājiem.

70. Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija” sniegto personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt jaunietim iespēju reģistrēt savu ideju un piedalīties 8. Jauniešu Saeimas vēlēšanās.

71. Informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapa sadaļā “Privātā informācija” (dzimšanas datums, vecums, dzimums, tālruņa numurs un e-pasta adrese), ir pieejama tikai personas datu pārzinim.

72. Personas dati, kas sniegti Mājaslapas sadaļā “Privātā informācija”, tiek apstrādāti šādiem mērķiem:

72.1. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai nepieciešamības gadījumā sazinātos ar Kandidātu;

72.2. dzimšanas datums, vecums – lai pārliecinātos par Kandidāta vecuma atbilstību Nolikumam;

72.3. izglītības iestāde – statistikas nolūkos un lai pārliecinātos vai nepilngadīgā Kandidāta iesniegto apliecinājumu ir parakstījis viņa vecāks vai aizbildnis, ja paraksta īstumu ir apliecinājusi Kandidāta izglītības iestādes administrācija.

73. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu identitāte, ievērojot normatīvos aktus, tiek pārbaudīta pirms 2018.gada 13.aprīļa, kad sapulcējas 8. Jauniešu Saeima. Šīs pārbaudes ietvaros Kandidāts tiek lūgts elektroniski iesniegt arī savu personas kodu, nosūtot to uz e pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

74. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodu apstrādes mērķis ir identificēt personas, lai nodrošinātu viņu iekļūšanu Saeimas ēkās projekta norises laikā.

75. 8.Jauniešu Saeima būs publisks pasākums, kura norise tiks fotografēta un filmēta.

76. Jauniešu Saeimas laikā radīto foto un video materiālu apstrādes mērķis ir atspoguļot pasākuma norisi. Fotogrāfijas un video tiks publicēti Saeimas mājaslapā www.saeima.lv un Jauniešu Saeimas mājaslapā www.jauniesusaeima.lv, kā arī parlamenta un Jauniešu Saeimas sociālo tīklu kontos – www.flickr.com/saeima, www.instagram.com/jekaba11, www.facebook.com/Jekaba11/, https://twitter.com/Jekaba11, www.youtube.com/SaeimaSAB, www.facebook.com/projektsjauniesusaeima, https://twitter.com/JauniesuSaeima, www.youtube.com/JauniesuSaeima, www.flickr.com/photos/jauniesusaeima un www.draugiem.lv/jauniesusaeima.

77. Personas datu apstrādes ilgums:

77.1. informācija par Kandidātiem, kas sniegta Mājaslapas sadaļā “Publiskā informācija”, – tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai tiktu saglabāta vēsturiskā informācija par pasākumu un tā dalībniekiem;

77.2. tālruņa numurs, e-pasta adrese un Kandidāta sniegtā informācija par savu dzimšanas datumu un vecumu – divus mēnešus pēc pasākuma;

77.3. Jauniešu Saeimā ievēlēto jauniešu personas kodi – vienu gadu pēc pasākuma.

78. Kandidātam ir tiesības pieprasīt savu datu apstrādes pārtraukšanu un dzēšanu. Šādā gadījumā viņam tiek liegta iespēja kandidēt 8.Jauniešu Saeimas vēlēšanās un piedalīties tās darbā.

79. Personas dati tiks nodoti arī:

79.1. Saeimas drošības birojam, lai noformētu caurlaidi iekļūšanai Saeimas ēkās (personas vārds, uzvārds un personas kods);

79.2. Saeimas objektu apsardzei, lai identificētu personu, kura vēlas apmeklēt Saeimas ēkas (vārds, uzvārds un personas kods).

80. Ar jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi jaunietis vai tā nepilngadīgā jaunieša vecāks vai aizbildnis, kura dati tiek apstrādāti, var vērsties pie Organizatora, rakstot uz e-pasta adresi info@jauniesusaeima.lv.

81. Kandidātam, kuram ir aizdomas par iespējamiem pārkāpumiem viņa datu apstrādes laikā, ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā.

  

Pielikumi